Şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququnun müdafiəsi, İvana Roanya – AİHM bələdçisi

Bu məlumat kitabçası praktiki fəaliyyət göstərən hüquqşünasların öz fəaliyyətlərində istifadə edə biləcəkləri vasitə olaraq İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasının («Konvensiya») 8-ci maddəsinin tətbiq dairəsinə dair qısa icmalı təqdim etmək və onların öz işlərində Konvensiyanı və Avropa Məhkəməsinin presedent hüququnu başa düşmələrinə kömək etmək məqsədi ilə hazırlanıb. Bu, xüsusən ona görə ki, önəmlidir ki, Konvensiyanın müddəaları bu müqavilənin iştirakçısı olan dövlətlərin çoxunun milli hüquqi sistemlərində tam təsbit olunub. Hüquq sahəsinin mütəxəssisləri başa düşməlidirlər ki, Məhkəmənin qərarları sadəcə tövsiyə xarakteri daşımır və təkcə cavabdeh dövlətə aid deyil, onlar iştirakçı dövlətlərin milli məhkəmə orqanlarında birbaşa tətbiq edilə bilərlər, belə ki, onların tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin normaları milli qanunvericilik normalarından üstün tutulmalıdır…

Nəşrə keçid