RƏHMANOVA AZƏRBAYCANA QARŞI – Qətnamə CM/ResDH(2019)71 (Əlavə)


Qətnamə CM/ResDH(2019)71-ə Əlavə

Rəhmanova Azərbaycana qarşı işi üzrə məhkəmə qərarının icra edilməsi üçün görülən tədbirlər haqqında məlumat

İşin icmalı

Bu iş Ali Məhkəmənin Plenumunun tərəfindən əlavə kassasiya prosedurunun ardınca, ərizəçinin lehinə verilmiş məhkəmə qərarını 2002-ci ildə ləğv etməsi və yeni qərar verməsi ilə ərizəçinin məhkəməyə müraciət etmək hüququnun pozulması ilə bağlıdır (6-cı maddənin 1-ci bəndinin pozulması).
Məhkəmə işi həmçinin, nə Ali Məhkəmənin Plenumunun, nə də Hökumətin məhkəmə qarşısında təqdim edə bilmədiyi əsaslarla ərizəçinin öz əmlakından istifadə hüququna müdaxilə ilə əlaqədardır (1 Saylı Protokolun 1-ci maddəsinin pozuntusu).

I.Ədalətli əvəzin ödənilməsi və fərdi tədbirlər

a) Ədalətli əvəzin detalları
Rəhmanova (34640/02) – 2000 avro mənəvi təzminat, cəmi: 2000 avro, ödənildi: 04.02.2009

b) Digər fərdi tədbirlər

Məhkəmə ərizəçinin məruz qaldığı mənəvi zərərə görə, ədalətli əvəzin ödənilməsini müəyyən edib. Ərizəçinin mənzilini satmasından əvvəlki dövrdə məruz qaldığı maddi zərərə gəlincə, Məhkəmə, ərizəçinin məhkəmə qaydalarına əməl etməməsi səbəbindən ədalətli əvəzin ödənilməsini müəyyən etmədi.

Daxili səviyyədə işin mahiyyətinə gəldikdə, bu iş, ərizəçinin öz mənzilində üçüncü bir şəxsə yaşayış hüquqları verilməsi ilə razılaşmamasıyla bağlıdır. Ali Məhkəmənin Plenumu 17 aprel 2009-cu il tarixdə ərizəçinin işinə baxdı və qərara gəldi ki, Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra təkrar araşdırma tələb olunmur. Çünki, ərizəçi 2005-ci ildə mənzili üçüncü tərəfə satıb, belə olan halda yaşayış hüququ məsələsi önəmini itirib. Buna görə, nəticə etibarilə hər hansı başqa fərdi tədbir tələb olunmur.

II. Ümumi tədbirlər

Görünür ki, bu iş xüsusi bu durumdur, Avropa Məhkəməsi əlavə kassasiya proseduru yolu ilə son məhkəmə qərarının əsassız ləğv edilməsi ilə bağlı Azərbaycana qarşı başqa bir qərarı verməyib. Bundan əlavə, qeyd olunur ki, Konstitusiya Məhkəməsinin presedent hüququna görə( bax: qərarın 28-30-cu bölmələri), Ali Məhkəmənin Plenumu son məhkəmə qərarını dəyişmək (yəni, düzəlişlər etməyə) səlahiyyətinə sahibdir, ancaq bu dəyişikliklər işin mahiyyəti ilə əlaqəli olmayan məsələləri əhatə edə bilər. Buna görə də Ali Məhkəmənin Plenumu işin faktiki hallarına əsaslanaraq, qərarı dəyişə bilməz. Qeyd edilən bu təcrübə, oxşar pozuntuların qarşısını ala biləcək yetərli bir təminatı təmin edir.

Bundan əlavə, hazırkı qərar Azərbaycan dilinə tərcümə edilib və nəşr olunub, hakimlər və hüquq mütəxəssisləri arasında geniş yayılması təmin edilib. Həmçinin, hakimlər və hakimliyə namizədlər üçün təlim proqramlarına da daxil edilib.

Son olaraq, daxili hüquq sistemində həm mülki, həm də cinayət mühakiməsi ilə əlaqədar işlərdəki məhkəmə səhvlərinə görə kompensasiyanın tələb edilməsi imkanlarını nəzərdə tutur. Buna görə, əlavə ümumi tədbirlər tələb olunmur.

III.Cavabdeh Dövlətin mülahizələri

Hökumət hesab edir ki, görülən tədbirlər Avropa Məhkəməsi tərəfindən bu işdə müəyyən edilən pozuntuların nəticələrini tamamilə aradan qaldırıb və düşünür ki, bu tədbirlər gələcəkdə bənzər pozuntuların baş verməsini önləyəcək.

Beləliklə, Azərbaycan bu işdə Konvensiyanın 46-cı maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq, öz öhdəliklərini yerinə yetirib.

© tərcümə – Media Hüququ Qrupu