Ayrı-seçkilik әleyhinә Avropa İttifaqının direktivlәri

Ayrı-seçkilik әleyhinә Aİ direktivlәrindә, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 14-cü Maddәsindә vә 12 saylı Protokolunda da nәzәrdә tutulduğu qaydada, ayrı-seçkilik әleyhinә Avropa hüququ ayrı-seçkiliyi müxtәlif әsaslarla vә şәraitlәrdә qadağan edir. Bu Mәlumat kitabı, bir-birini tamamlayan sistem kimi bu iki mәnbәyi, onların uzlaşdığı hәddә bir-birini әvәz etmәsini müzakirә edir vә hәr hansı fәrqlәr mövcud olduqda onları vurğulayır. Avropa İnsan Hüquqları Mәhkәmәsi vә Avropa İttifaqı Ədalәt Mәhkәmәsinin ayrı-seçkilik әleyhinә mövcud olan müxtәlif işlәrlә bağlı geniş presedentlәri әsasında, Aİ vә Avropa Şurasına Üzv olan Dövlәtlәrdә tәcrübi fәaliyyәt göstәrәn hüquqşünaslar, elәcә dә hakimlәr, prokurorlar vә vәkillәr, hәmçinin hüquq mühafizә sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn şәxslәrin çatımlı ola bilәcәyi bu Mәlumat kitabının hazırlanması mәqsәdәuyğun hesab olundu.

Məlumat kitabı Fundamental Hüquqlar haqqında Avropa İttifaqı Agentliyi və Avropa Şurasının dəstəyi ilə hazırlanıb.

Məlumat kitabını aşağıdakı linkdən PDF şəkilində yükləyə bilərsiz

PDF yüklə