Ayrı-seçkilik әleyhinә Avropa hüququ – Bələdçi kitab

Ayrı-seçkilik əleyhinə Aİ direktivlərində, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 14-cü Maddəsində və 12 saylı Protokolunda da nəzərdə tutulduğu qaydada, ayrı-seçkilik əleyhinə Avropa hüququ ayrı-seçkiliyi müxtəlif əsaslarla və şəraitlərdə qadağan edir. Bu Məlumat kitabı, bir-birini tamamlayan sistem kimi bu iki mənbəyi, onların uzlaşdığı həddə bir-birini əvəz etməsini müzakirə edir və hər hansı fərqlər mövcud olduqda onları vurğulayır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Avropa İttifaqı Әdalət Məhkəməsinin ayrı-seçkilik əleyhinə mövcud olan müxtəlif işlərlə bağlı geniş presedentləri əsasında, Aİ və Avropa Şurasına Üzv olan Dövlətlərdə təcrübi fəaliyyət göstərən hüquqşünaslar, eləcə də hakimlər, prokurorlar və vəkillər, həmçinin hüquq mühafizə sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərin çatımlı ola biləcəyi bu Məlumat kitabının hazırlanması məqsədəuyğun hesab olunub.

Handbook_non_discri_law_AZE