AIHM – REQLAMENT: QAYDA 63-70

AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİ – MƏHKƏMƏNİN REQLAMENTİ

Qayda 63. Dinləmələrin açıq xarakteri
Qayda 64. Dinləmələrin keçirilməsi
Qayda 65. Dinləməyə gəlməmə
Qaydalar 66-69: çıxarılıb.
Qayda 70. Dinləmələr haqqında stenoqrafik hesabat

Qayda 63(Dinləmələrin açıq xarakteri)

1. Müstəsna hallarda Palata öz təşəbbüsü ilə, yaxud iş üzrə tərəfin və ya hər hansı digər maraqlı şəxsin vəsatəti əsasında bu Qaydanın 2-ci bəndinə uyğun olaraq başqa cür qərar qəbul etməyibsə, dinləmələr açıq keçirilir.

2. Demokratik cəmiyyətdə mənəviyyat, ictimai qayda və ya milli təhlükəsizlik maraqları naminə, habelə yetkinlik yaşına çatmayanların maraqları, yaxud tərəflərin və ya hər hansı maraqlı şəxsin şəxsi həyat sirrinin qorunması bunu tələb etdikdə, yaxud da aşkarlığın ədalət mühakiməsinin ma- raqlarına xələl gətirə biləcəyi xüsusi hallarda Palata Sədrinin rəyinə görə ciddi zərurətin tələb et- diyi dərəcədə mətbuat və ictimaiyyət nümayəndələri bütövlükdə dinləməyə və ya dinləmənin bir hissəsinə buraxılmırlar.

3. Dinləmənin qapalı keçirilməsi barədə bu Qaydanın 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş hər hansı vəsatətdə qapalılıq barədə xahiş əsaslandırılmalı və onun bütövlükdə dinləməyə, yoxsa dinləmə- nin bir hissəsinə aid olduğu göstərilməlidir.

Qayda 64 (Dinləmələrin keçirilməsi)

1. Palatanın Sədri dinləmələr təşkil edir və onlara rəhbərlik edir, habelə Palatanın iclasında işti- rak edən şəxslərin çıxış etmək üçün çağırılması qaydasını müəyyənləşdirir.

2. İstənilən hakim Palatanın iclasında iştirak edən hər hansı şəxsə suallar verə bilər.

Qayda 65 (Dinləməyə gəlməmə)

İş üzrə tərəf və ya hər hansı digər şəxs dinləməyə gəlməzsə və ya gəlməkdən yayınarsa, Palata dinləmənin keçirilməsinin ədalət mühakiməsinin lazımi qaydada aparılmasına zidd olmadığına əmin olduğu halda dinləməni keçirə bilər.

66-69-cu Qaydalar çıxarılıb

Qayda 70 (Dinləmələr haqqında stenoqrafik hesabat)

1. Palata Sədrinin müvafiq sərəncamı olan hallarda Katib dinləmə haqqında stenoqrafik hesaba- tın hazırlanmasına görə cavabdehlik daşıyır. Stenoqrafik hesabatda aşağıdakılar göstərilir:

a) iş dinlənilən zaman Palatanın tərkibi;

b) Palata qarşısına çıxan şəxslərin siyahısı;

c) söylənilən fikirlərin, verilən sualların və alınan cavabların məzmunu;

e) dinləmə zamanı qəbul edilmiş hər hansı qərarın məzmunu.

2. Stenoqrafik hesabat bütünlüklə və ya qismən rəsmi olmayan dildə tərtib edilibsə, Katib onun Məhkəmənin rəsmi dillərindən birinə tərcüməsini təşkil edir.

3. Stenoqrafik hesabatın surətləri tərəflərə göndərilir ki, onlar Katib və ya Palatanın Sədri tərəfin- dən nəzarətin olması şərtilə orada düzəlişlər edə bilsinlər, lakin həmin düzəlişlər dinləmədə deyi- lənlərin mənasına və istiqamətinə təsir etməməlidir. Bu məqsəd üçün verilən müddəti Katib Pala- tanın Sədrinin təlimatlarına əsasən müəyyən edir.

4. Həmin düzəlişlərdən sonra Palatanın Sədri və Katibi stenoqrafik hesabatı imzalayırlar və o, Məhkəmənin rəsmi qaydada təsdiqlənmiş sənədinə çevrilir.