AIHM – REQLAMENT: QAYDA 45-47

AVROPA İNSAN HÜQUQLARI MƏHKƏMƏSİ – MƏHKƏMƏNİN REQLAMENTİ

Qayda 45. İmzalar
Qayda 46. Dövlətlərarası şikayətin məzmunu
Qayda 47. Fərdi şikayətin məzmunu

Qayda 45 (İmzalar)

1. Konvensiyanın 33-cü və ya 34-cü maddələri əsasında verilən bütün şikayətlər yazılı şəkildə və şikayətçi yaxud onun nümayəndəsi tərəfindən imzalanır.

2. Şikayəti qeyri-hökumət təşkilatı və ya fərdlər qrupu vermişdirsə, onu həmin təşkilatı və ya qrupu təmsil etmək səlahiyyətinə malik olan şəxslər imzalamalıdırlar. Şikayəti imzalamış şəxslə- rin hüquqi səlahiyyətinə aid bütün məsələləri müvafiq Palata və ya Komitə həll edir.

3. Şikayətçilərin təmsilçiliyi 36-cı Qaydaya uyğun olaraq həyata keçirildikdə, onların nümayən- dəsinin və ya nümayəndələrinin etibarnaməsi, yaxud da onların səlahiyyətlərini təsdiq edən digər sənədi olmalıdır.

Qayda 46 (Dövlətlərarası şikayətin məzmunu)

Konvensiyanın iştirakçısı olan istənilən dövlət və ya dövlətlər Məhkəmədə Konvensiyanın 33-cü maddəsinə əsasən məhkəmə işinə başlamaq niyyətindədirlərsə, Katibliyə şikayət verirlər, orada bunlar əksini tapmalıdır:

a) Konvensiyanın iştirakçısı olan hansı dövlətə qarşı şikayət verilirsə, həmin dövlətin adı;

b) faktlara dair qeydlər;

c) Konvensiyanın iddia edilən pozuntusu (pozuntuları) və müvafiq arqumentlər;

d) Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qəbuledilənlik meyarlarına (daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin tükənməsi və altı aylıq müddət barədə qayda) əməl edilmə- sinin təsdiqi;

e) şikayətin məqsədi və Konvensiyanın 41-ci maddəsinə uyğun olaraq, ehtimal edilən zərər çək- miş tərəfə və ya zərər çəkmiş tərəflərə ədalətli kompensasiya ödənilməsi haqqında tələblərin olub-olmamasının ümumi şəkildə qeyd edilməsi;

f) nümayəndə qismində təyin edilən şəxsin (şəxslərin) adı və ünvanı; həmçinin şikayətə qoşma qismində aşağıdakılar olmalıdır:
g) işə aid hər hansı sənədlərin, xüsusən də şikayətin predmetinə dair məhkəmə qərarlarının və ya digər qərarların surətləri.

Qayda 47 (Fərdi şikayətlərin məzmunu)

1. Konvensiyanın 34-cü maddəsinə uyğun olaraq verilən istənilən şikayət Katibliyin verdiyi for- mulyarda təqdim edilir, müvafiq Bölmənin Sədrinin başqa qərar qəbul etdiyi hallar istisna təşkil edir. Şikayətdə bunlar qeyd edilməlidir:

a) şikayətçinin adı, doğum tarixi, vətəndaşlığı, cinsi, məşğuliyyət növü və ünvanı;

b) nümayəndə varsa onun adı, məşğuliyyət növü və ünvanı;

c) Konvensiyanın iştirakçısı olan, hərəkətlərindən şikayət verilən dövlətin və ya dövlətlərin adı;

d) faktların yığcam şəkildə göstərilməsi;

e) Konvensiyanın iddia edilən pozuntusunun (pozuntularının) qısaca göstərilməsi və müvafiq ar- qumentlərin qeyd edilməsi;

f) Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qəbuledilənlik meyarlarına (daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin tükənməsi və altı aylıq müddət barədə qayda) şikayətçi tərə- findən riayət edilməsinin yığcam şəkildə göstərilməsi; və

g) şikayətin məqsədi;

həmçinin şikayətə qoşma qismində aşağıdakılar olmalıdır:

(h) işə aid hər hansı sənədlərin, xüsusən də şikayətin predmetinə dair məhkəmə qərarlarının və ya digər qərarların surətləri.

2. Bundan başqa, şikayətçilər aşağıdakıları etməlidirlər:

(a) Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndində nəzərdə tutulan qəbuledilənlik meyarlarına (daxili hüquqi müdafiə vasitələrinin tükənməsi və altı aylıq müddət barədə qayda) əməl edilmə- sini təsdiq edən informasiyaları, xüsusən bu Qaydanın 1 (h) bəndində qeyd edilən sənədləri və qərarları təqdim etmək; və

(b) həmin şikayətləri hər hansı başqa beynəlxalq araşdırma və ya nizamlama orqanına verib-ver- mədiklərini qeyd etmək.

30 Məhkəmə tərəfindən 17 iyun və 8 iyul 2002-ci ildə, 11 dekabr 2007-ci ildə və 22 sentyabr 2008-ci ildə edilmiş dəyişikliklərlə.

3. Kimliyinin açıqlanmasını istəməyən şikayətçi bu barədə xəbərdarlıq etməli və Məhkəmədə işin icraatına dair informasiyanın açıqlığı haqqında ümumi qaydadan bu kənara çıxmanın səbəb- lərini göstərməlidir. Palatanın Sədri anonimlik barədə vəsatəti təmin edə və ya öz təşəbbüsü ilə anonimliyin qorunmasına icazə verə bilər.

4. Bu Qaydanın 1-ci və 2-ci bəndlərində qeyd edilən tələblərə əməl edilməməsi Məhkəmənin şi- kayətə baxmaqdan imtina etməsinə səbəb ola bilər.

5. Konvensiyanın 35-ci maddəsinin 1-ci bəndinin tətbiqinin məqsədləri üçün, bir qayda olaraq, şikayətçidən alınan, şikayətin predmetinin qısaca da olsa bildirildiyi ilk informasiyanın tarixi şi- kayətin verilmə tarixi hesab edilir, bu şərtlə ki, lazımi qaydada doldurulmuş şikayət forması Məhkəmənin müəyyən etdiyi müddət ərzində təqdim edilsin. Bununla belə, üzrlü səbəb olduqda Məhkəmə başqa tarixi şikayətin verilmə tarixi hesab etmək barədə qərar qəbul edə bilər.

6. Şikayətçilər ünvandakı və şikayətə aidiyyəti olan bütün hallardakı istənilən dəyişiklik barədə Məhkəməni xəbərdar etməlidirlər.