№71032/12 S.E. GENC və BAŞQALARI AZƏRBAYCANA QARŞI – 11 FEVRAL 2021-Cİ İL

 

BEŞİNCİ BÖLMƏ

 

QƏTNAMƏ

Ərizə № 71032/12

Sadullah Eren GENC və başqaları Azərbaycana qarşı

 

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi (Beşinci Bölmə) 21 yanvar 2021-ci il tarixdə aşağıdakı tərkibdən ibarət Komitədə:

Ganna Yudkivska, Prezident,
Ivana Jelić,
Arnfinn Bårdsen, hakimlər,

Liv Tigerstedt, iclasın katibi,

13 oktyabr 2012-ci il tarixdə təqdim edilmiş ərizəni diqqətə alaraq,

Ərizəçilərin şikayətləri ilə bağlı araşdırmalara müdaxilə etmə hüququ mövzusunda Türkiyə Hökumətinə bildiriş verilməsi haqqında qərarı (Konvensiyanın 36§1-ci maddəsi və Məhkəmə Reqlamentinin 44§1-ci maddəsi) və ərizəçilərin bundan faydalana bilmədiklərini nəzərə alaraq,

Cavabdeh hökumətin təqdim etdiyi ərizənin baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılması haqda bəyannaməni nəzərə alaraq,

Müzakirələrdən sonra aşağıdakı qərarı qəbul etdi:

FAKTLAR VƏ PROSEDUR

Ərizəçilərin siyahısı əlavə edilmiş siyahıda göstərilib.

Ərizəçiləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vəkil cənab R.Mustafazadə tərəfindən təmsil olunub.

Ərizəçilərin Konvensiyanın 5-ci maddəsi (özbaşına həbs olunma səbəbindən azadlıq və toxunulmazlıq hüquqlarının pozulduğu iddia edilir), 6-cı maddəsi (vəkil və tərcüməçi ayrılmaması ilə ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulduğu iddia edilir) və 9-cu maddəsi (din azadlığı hüquqlarına qanunsuz müdaxilə baş verdiyi iddia edilir) üzrə şikayətləri barədə Azərbaycan Hökuməti (“Hökümət”) bilgiləndirilib.

QANUNVERICILIK

Hökumət ərizələrdə qaldırılan pozuntuların aradan qaldırılması məqsədilə təktərəfli bəyannamə təqdim etdi. Hökumət həmçinin, Məhkəmədən Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun olaraq, ərizələrin baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılmasını xahiş etdi.

Hökumətin təqdim etdiyi bəyannamə aşağıdakı kimidir:

“1. Azərbaycan Respublikası Hökuməti bu təktərəfli bəyannamə yolu ilə ərizəçilərin iddia etdikləri Konvensiya ilə zəmanət verilən hüquqlarının pozulduğunu qəbul etdiyini bildirir.

2. Hökumət ərizəçilərin hər birinin hər hansı zərər, xərc və məsrəflərini qarşılamaq üçün 4,000 avro (dörd min) məbləğində vəsaiti və bundan əlavə, həmin məbləğdən ödənilə biləcək bütün vergiləri ödəməyə hazırdır. Bu məbləğ, Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 37§1-ci (c) maddəsinə uyğun olaraq, Məhkəmənin qərarının təqdim ediliyi tarixdən etibarən, 3 ay ərzində ödəniləcək və bütün vergilərdən azaddır. Təzminat məbləği yuxarıda göstərilən üç aylıq müddət ərzində ödənilmədiyi halda, müddətin bitməsi tarixindən hesablanmaqla, yuxarıda göstərilən məbləğə Avropa Mərkəzi Bankının kredit faizi ilə hesablanmış faiz və onun üzərinə daha üç faiz əlavə ediləcək.

3. Yuxarıdakıları nəzərə alaraq, Hökumət hesab edir ki, hazırkı işin halları Məhkəməyə belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1 «c» yarımbəndində göstərildiyi kimi, şikayətə baxılmasına xitam vermək üçün səbəblər mövcuddur və digər tərəfdən, Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci bəndinin müəyyən etdiyi kimi, bu müddəaya əsasən şikayətə baxılmasının davam etdirilməsi üçün ümumi xarakterli hər hansı səbəb yoxdur. Qeyd edilənlərə əsasən, Hökumət Məhkəməni ərizəni baxılacaq işlərin siyahısından çıxarmağa dəvət edir. “

Ərizəçilər 12 avqust 2020-ci il tarixli məktubla əsasən, Hökumətin təqdim etdiyi bəyannamədə təklif olunan təzminatın məbləğinin az olmasını və şikayətlərinə qarşılıq vermədiyini vurğulayaraq, təktərəfli bəyannamələrin şərtlərindən məmnun qalmadıqlarını bildiriblər.

Məhkəmə xatırladır ki, Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci bəndinin “c” yarımbəndi Məhkəməyə işi siyahıdan çıxarmağa o halda imkan verir ki:

“Məhkəmənin müəyyən etdiyi başqa səbəbə görə şikayətə baxılmasının davam edilməsi əsaslı olmasın.”

Bu səbəbdən, ərizəçilər şikayətə baxılmasının davam etdirilməsini arzulasa da cavabdeh Hökumətin birtərəfli bəyanatı əsasında Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1 “c” yarımbəndinə əsasən, şikayət baxılacaq işlərin siyahısından çıxarıla bilər (bax: Tahsin Acar Türkiyəyə qarşı, (BD), №26307/95, §75-77, AİHM 2003-VI).

Məhkəmə, yerli qurumların özəl mülklərdə düzənlənən dini toplantılara müdaxilələri ilə bağlı aydın və əhatəli presedent müəyyən edib (bax: Kuznetsov və başqaları Rusiyaya qarşı, №184/02, §§ 52-75) , 11 yanvar 2007 və Krupko və Başqaları Rusiyaya qarşı, №26587/07, §§ 47-57, 26 iyun 2014).

Yuxarıda vurğulanan mülahizələrin işığında Məhkəmə, Konvensiya və onun Protokollarında müəyyən edilən insan haqlarına hörmətin ərizənin araşdırılmasının davam etdirilməsinə gərək olmaması qənaətinə razılaşır.

Məhkəmə yekun olaraq vurğulayır ki, Hökumət təktərəfli bəyannamənin şərtlərinə əməl etməzsə, Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, ərizə siyahıya yenidən bərpa edilə bilər (Josipović Serbiyaya qarşı, 18369/07, 4 mart 2008).

Göstərilənlərə əsasən, ərizənin baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılması uyğun hesab edilmişdir.

 

Qeyd edilənlərə əsasən,

Məhkəmə yekdilliklə,

Hökumətin təqdim etdiyi təktərəfli bəyannamənin şərtlərini və orda nəzərdə tutulan öhdəliklərə əməl olunmasını təmin edəcək düzənləmələri qeyd edir,

Ərizənin Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci (c) bəndinə uyğun olaraq, baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılmasına qərar verir.

Qərar ingilis dilində hazırlandı və 11 fevral 2021-ci il tarixdə yazılı şəkildə elan edildi.

Liv Tigerstedt, Katib

Ganna Yudkivska, President

ƏLAVƏ

Konvensiyanın 5, 6 və 9-cu maddələrinə əsasən şikayətlər vermiş ərizəçilər

Ərizə nömrəsi
Daxil olduğu tarxi

Ərizəçinin adı

Doğum tarixi

Hökumətin təqdim etdiyi bəyannamənin tarixi Ərizəçinin cavab təqdimatının tarixi (əgər varsa)

Hər ərizəçi üçün müəyyən edilmiş maddi və mənəvi zərər əvəzinə, xərc və məsrəflərə görə təzminatın məbləği (avro ilə)

71032/12

13/10/2012

 (3 ərizəşi)

Sadullah Eren GENC

1982

Tugrul KİRAZ

1992

Saım SAMUR

1987

15/07/2020

13/08/2020

4,000

© tərcümə – Media Hüququ Qrupu