№65240/13 TURAL ABBASLI AZƏRBAYCANA QARŞI – 12 aprel 2021-ci il

23 mart 2021-ci il tarixdə kommunikasiyaya başlanılıb

12 aprel 2021-ci il tarixdə bu haqda bilgi dərc edilib

 

 

BEŞİNCİ BÖLMƏ

Ərizə №65240/13

Tural Feyruz oğlu Abbaslı Azərbaycana qarşı

19 sentyabr 2013-cü il tarixdə daxil olub 

 

 

Məhkəmə işinin mövzusu

Hazırkı məhkəmə işi daha əvvəl tətbiq edilmiş inzibati cəzaya əməl etmədiyi üçün 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilən ərizəçinin inzibati məhkumluğu ilə bağlıdır.

Ərizəçi Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsinə (Ədalətli məhkəmə araşdırması) söykənərək, birinci instansiya məhkəməsi qarşısında vəkil vasitəsilə təmsil oluna bilməməsindən və yerli məhkəmələrin öz qərarlarını yetərincə əsaslandıra bilməməsindən şikayət edib.

Tərəflərə suallar

1. Ərizəçi əleyhinə olan ittihamların müəyyən olunması zamanı Konvensiyanın 6.1-ci maddəsinə uyğun olaraq ədalətli mühakimə edilbmi? Ərizəçinin əsaslandırlmış məhkəmə qərarı almaq hüququ təmin edilibmi? Ərizəçiyə Konvensiyanın 6.3-cü maddəsinin tələb etdiyi şəkildə özünün seçdiyi hüquqi yardım yolu ilə özünü müdafiə etməsinə fürsət verilibmi?

2. Hökumətdən yerli mühakiməyə aid bütün sənədlərin təqdim edilməsi istənilir.