№19071/18 SAMİR BABAYEV və BAŞQA 20 ƏRİZƏÇİ AZƏRBAYCANA QARŞI – 21 SENTYABR 2023-CÜ İL

BİRİNCİ BÖLMƏ

QƏRAR

Ərizə no. 19071/18

Samir BABAYEV və başqa 20 ərizəçi Azərbaycana qarşı

(əlavədəki cədvələ bax)

 

Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi (Birinci Bölmə) 31 avqust 2023-cü il tarixdə aşağıdakı tərkibdən ibarət Komitədə:

Krzysztof Wojtyczek, Sədr,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, hakimlər,

Viktoriya Maradudina, iclasın katibi,

Əlavə edilmiş cədvəldə göstərilmiş tarixlərdə daxil olmuş ərizələri,

Ərizələrin baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılması haqda Cavabdeh hökumətin təqdim etdiyi bəyannamələri,

nəzərə alaraq,

Müzakirələrdən sonra aşağıdakı qərarı qəbul etdi:

FAKTLAR VƏ PROSEDUR

Ərizəçilərin və onların nümayəndələrinin təfərrüatları ilə bağlı bilgilər əlavə edilmiş cədvəldə verilib.

Ərizəçilərin barələrindəki inzibati icraatların ədalətli olmaması ilə bağlı Konvensiyanın 6-cı maddəsinə əsaslanan şikayətləri Azərbaycan Hökumətinə (“Hökumət”) çatdırılıb.

HÜQUQ

Ərizələrin oxşar predmetini nəzərə alan Məhkəmə, onları vahid qərar çərçivəsində birgə incələməyi məqsədəuyğun hesab edir.

Dostcasına həllə bağlı uğursuz danışıqlardan sonra Hökumət, şikayətdə qaldırılan məsələlərin həll edilməsi məqsədilə təktərəfli bəyanat təklif etməsi ilə bağlı Məhkəməyə məlumat verib, daha sonra Məhkəmədən Konvensiyanın 37-ci maddəsinə uyğun olaraq ərizələri baxılacaq işlərin siyahısından çıxarmağı xahiş edib.

Hökumət, ərizəçilər barəsində inzibati məhkəmə icraatlarının ədalətsiz olduğunu etiraf edib. Hökumət ərizəçilərə əlavə edilmiş cədvəldə təfərrüatlı göstərilmiş məbləğləri ödəməyi təklif edib və Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1 (c) bəndinə uyğun olaraq, Məhkəməni ərizəni baxılacaq işlərin siyahısından çıxarmağa dəvət edib. Qeyd edilən məbləğlər Məhkəmənin qərarı elan edildiyi tarixdən etibarən 3 ay müddətində ödəniləcək. Bu məbləğlərin göstərilən üç ay müddətində ödənilməməsi durumunda Hökumət, bu müddətin bitməsi tarixindən hesablanmaqla, Avropa Mərkəzi Bankının kredit faizi ilə hesablanmış faiz və onun üzərinə daha üç faiz ödəməlidir.

Həmin məbləğlərin ödənilməsi işin tam həll olunmasını təşkil edəcək.

Hökumətin təktərəfli bəyannamələrinin şərtləri bu qərarın verildiyi tarixdən bir neçə həftə əvvəl Ərizəçilərə göndərilib. Məhkəmə, ən ərizəçilərdən bəyannamələrin şərtlərinin qəbul edilməsi ilə bağlı cavab almayıb.

Məhkəmə xatırladır ki, Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci bəndinin “c” yarımbəndi Məhkəməyə işi siyahıdan çıxarmağa o halda imkan verir ki:

“Məhkəmənin müəyyən etdiyi başqa səbəbə görə, şikayətə baxılmasının davam etdirilməsi əsaslı olmasın.”

Bu səbəbdən, ərizəçilər şikayətə baxılmasının davam etdirilməsini arzulasa da cavabdeh Hökumətin birtərəfli bəyanatı əsasında Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1 “c” yarımbəndinə əsasən, şikayət baxılacaq işlərin siyahısından çıxarıla bilər (bax: Tahsin Acar Türkiyəyə qarşı, (BD), №26307/95, §75-77, AİHM 2003-VI).

Məhkəmə, inzibati xətalar üzrə icraatlar zamanı məhkəmələrin ədalətsizliyi ilə bağlı şikayətlərə dair aydın və əhatəli presedent hüququ müəyyən edib (bax, məsələn: Qafqaz Məmmədov Azərbaycana qarşı, № 60259/11, 15 oktyabr 2015-ci il; Hüseynli və başqaları Azərbaycana qarşı, № 67360/11 və digər 2 iş, 11 fevral 2016-cı il; 9626/14 və 9717/14 7 oktyabr 2021-ci il və Həsənov Azərbaycana qarşı, [Komitə], 28 aprel 2022-ci il tarixli № 59202/12).

Ərizəçilərdən hər hansı fərqli iddia gəlmədiyi durumlarda Məhkəmənin əlində, Hökumət tərəfindən təklif edilən təzminatın onların Konvensiya ilə təminat altına alınan hüquqlarının pozuntusuna görə qeyri-adekvat və ya digər şəkildə uyğun olmayan əvəz təşkil etməsi qənaətinə gəlmək üçün əsaslar mövcud olmayacaq (bax: Ryabkin və Volokitin Rusiyaya qarşı (dekabr), № 52166/08 və 8526/09, §§ 49-50, 28 iyun 2016-cı il; 20 mart 2018-ci il, 24-cü bənd və oxşar yanaşma üçün Antovski və başqaları Şimali Makedoniyaya qarşı (dekabr) [Komitə], № 68160/17, 8 dekabr 2022-ci il).

Hökumətin təqdim etdiyi bəyannamələrdə yer alan etirafları və habelə, təklif olunan kompensasiyaların məbləğini (bu məbləğ, oxşar işlərdə təyin edilmiş məbləğlərə uyğundur) diqqətə alan Məhkəmə, ərizələrə baxılmasının davam etdirilməsinin artıq haqlı olmadığı qənaətinə gəlir (37-ci maddənin 1-ci (c) bəndi).

Yuxarıda vurğulanan mülahizələrin işığında Məhkəmə, Konvensiya və onun Protokollarında müəyyən edilən insan haqlarına hörmətin, ərizələrin araşdırılmasını davam etdirməyi gərəkli etmədiyi qənaətinə gəlir (Maddə 37§1).

Məhkəmə yekun olaraq vurğulayır ki, Hökumət təktərəfli bəyannamələrin şərtlərinə əməl etməzsə, Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, ərizələr baxılacaq işlərin siyahısına yenidən bərpa edilə bilər (Josipović Serbiyaya qarşı, 18369/07, 4 mart 2008).

Göstərilənlərə əsasən, ərizənin baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılması uyğun hesab edilmişdir.

Qeyd edilənlərə əsasən, Məhkəmə yekdilliklə,

Qərar verir ki, ərizələr birləşdirilsin;

Hökumətin təqdim etdiyi təktərəfli bəyannamənin şərtlərini və orda nəzərdə tutulan öhdəliklərə əməl olunmasını təmin edəcək düzənləmələri qeyd edir,

Ərizənin Konvensiyanın 37-ci maddəsinin 1-ci (c) bəndinə uyğun olaraq, baxılacaq işlərin siyahısından çıxarılmasına qərar verir.

Qərar ingilis dilində hazırlanıb və 21 sentyabr 2023-cü il tarixdə yazılı şəkildə elan edilib.

 

Viktoriya Maradudina, Katib

Krzysztof Wojtyczek, Sədr

 

CƏDVƏL

Konvensiyanın 6-cı maddəsinə əsasən şikayət olunan ərizələrin siyahısı
(inzibati xətalarla bağlı məhkəmə icraatlarının ədalətsizliyi)

No. Ərizə no.
Daxil olma tarixi
Ərizəçinin adı

Doğum tarixi

Təmsilçinin adı və iqamət yeri Hökumətin təqdim etdiyi bəyannamənin tarixi Hər bir ərizəçiyə maddi və mənəvi ziyana görə təyin edilmiş məbləğ

(avro ilə)

Hər ərizəçiyə xərc və məsrəflərə görə təyin edilmiş məbləğ

(avro ilə)

1. 19071/18

07/04/2018

Samir

Abdulkhalig oglu BABAYEV

1982

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
2. 23274/18

03/05/2018

Emin

Tahir oglu

ALIYEV

1986

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
3. 55883/18

13/11/2018

Yashar

Ibrahim oglu FERAZI

1959

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
4. 55897/18

13/11/2018

Rahib

Adalat oglu SALIMOV

1987

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
5. 7801/19

19/01/2019

Rabil

Salvar oglu GURBANOV

1981

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
6. 15748/19

05/03/2019

Huseyn

Bahadur oglu MALIKOV

1962

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
7. 20048/19

27/03/2019

Elnur

Movlud oglu YUSUBOV

1982

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
8. 27365/19

07/05/2019

Sübhi

Qəzənfər oglu HƏSƏNOV

1969

Yalçın

IMANOV

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
9. 27430/19

07/05/2019

Sərdar

Gubad oglu CƏFƏROV

1987

Yalçın

IMANOV

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
10. 27632/19

07/05/2019

Alxan

Sərxan oglu RƏCƏBOV

1977

Yalçın

IMANOV

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
11. 28181/19

15/05/2019

Nicat

Əfqan oglu ABDULLAYEV

1985

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
12. 33330/19

14/05/2019

Ramid

Zakrulla oglu NAGIYEV

1989

Yalçın

IMANOV

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
13. 35515/19

27/06/2019

Ramid

Zakrulla oglu NAGIYEV

1989

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
14. 35553/19

27/06/2019

Sagif

Əsgər oglu QURBANOV

1974

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
15. 36085/19

02/07/2019

Paşa

Balamirzə oglu UMUDOV

1963

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
16. 36285/19

01/07/2019

Amil

Xanlar oglu MƏMMƏDZADƏ

1992

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
17. 36317/19

01/07/2019

Emil

Rafiq oglu SƏLIMOV

1991

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
18. 44224/20

22/09/2020

Shakir

Məmmədəli oglu MƏMMƏDOV

1960

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
19. 4174/21

15/12/2020

Orxan

Yusif oglu SƏLIMZADƏ

1987

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
20. 4488/21

10/12/2020

Huseyn

Bahadur oglu MƏLIKOV

1962

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250
21. 27579/21

30/03/2021

Niyazi

Cavad oglu

QURBAN

1968

Fariz

NAMAZLI

Sumqayıt

11/05/2023 1,000 250